X
X

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR„) je CoCo Música, s.r.o., IČ: 108 95 175 se sídlem 73904 Raškovice 457 (dále jen „správce„).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: 73904 Raškovice 457, e-mail: info@martinchodur.cz, telefon: 722 903 505.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce nebo třetí strany na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsleterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro jeden či více konkrétních účelů (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s par. 7 odst. 2 Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem – při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, dodací adresa, kontaktní údaje, email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit. Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (přepravci za účelem dodání zboží, platební bráně za účelem přijetí platby a zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám – orgánům veřejné moci na základě plnění právních povinností (např. EET, zvláštní šetření v souladu s právem). 
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům, po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2 Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.3 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou

 • osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • třetí osoby z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Seznam příjemců osobních údajů:

 • Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12 190 00 Praha 9 :28408306 DIČ: CZ28408306
 • Mediabest s.r.o. Panská 25 686 04 Kunovice IČ: 06013953 
 • Online aplikace Idoklad-Solitea, a.s., Drobného 49, Brno 602 00 

6. vaše práva

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnosti údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adrese nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (pplk. Sochora, 170 00 Praha 7, www. uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

7.2 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

8. závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osoních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi obchodních podmínek zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. října 2021


 

2021 © Martin Chodúr